CP Management
SP. Z O.O.

Zarządzający nieruchomościami

CP Management sp. z o.o. jest częścią Grupy Capital Park dedykowaną do zarządzania wszystkimi nieruchomościami należącymi do spółek z Grupy. W ramach nieruchomości, którymi zarządza CP Management sp. z o.o. wyodrębniliśmy dwa portfele nieruchomości posiadanych przez spółki: portfel nieruchomości high-street i portfel nieruchomości komercyjnych.

CP Management

CP Management współpracuje z licencjonowanymi zarządcami nieruchomości, inżynierami oraz specjalistami z zakresu finansów
i prawa, którzy świadczą na jej rzecz usługi na wyłączność. Zespół CP Management zarządza kompleksowo przedmiotowymi nieruchomościami obejmując cały proces, w ramach którego bada silne i słabe strony nabytych nieruchomości w celu optymalizacji wykorzystania ich potencjału.

Zespół zarządzający nieruchomościami w ramach
CP Management zajmuje się nie tylko utrzymywaniem nieruchomości we właściwym stanie, utrzymywaniem pełnego obłożenia, poprawą struktury przychodów, terminowym ściąganiem czynszu oraz dokumentacją konserwacyjną, lecz również jest przygotowany na reagowanie na zapytania i prośby najemców, monitorowanie ich działań w kontekście wymagań umów najmu. Okresowo CP Management prowadzi badanie satysfakcji najemców, którego celem jest poprawa jakości świadczonych usług.

Capital Park SA, to doświadczony i aktywny inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi oraz specjalizujący się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Podstawowym celem Grupy jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy operacyjnej oraz innowacyjnemu podejściu do projektów nieruchomościowych.

Grupa Capital Park

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości,
np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych
lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza obecnie portfelem nieruchomości obejmującym 68 projektów o łącznej powierzchni ok. 271 tys. mkw. brutto, zlokalizowanych w 34 miastach.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę wynosiła 2,1 mld zł. Wysoko wykwalifikowany zespół zarządczy, posiadany know-how oraz zintegrowana struktura organizacyjna pozwalają na efektywne zarządzanie portfelami nieruchomości. Dodatkowym wsparciem jest know how oraz doświadczenie największego udziałowca Capital Park, funduszu inwestycyjnego Patron Capital Partners, który istnieje od 1999 roku i zarządza obecnie aktywami o łącznej wartości 2,4 mld EUR.

www.capitalpark.pl

Kontakt
CP Management sp. z o.o.

Ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
T: +48 22 318 88 88
Fax: +48 22 318 88 89

biuro@capitalpark.pl

CP Management sp. z o.o.

Sąd Rejonowy M. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 169315

NIP 123-09-97-204
REGON 15521368